زاگشیر در مسیر پیشرفت

اعطای تندیس زرین و لوح تقدیر واحد نمونه سال 1403

اعطای تندیس زرین و لوح تقدیر واحد نمونه سال 1403 به صنایع غذایی زاگشیر به دست قائم مقام محترم وزیر صمت جناب آقای دکتر فرحی و استاندار محترم استان لرستان جناب آقای دکتر شفقت در دهه تولید و تجارت از بین 80 هزار واحد صنعتی واقع در استان لرستان صورت گرفت.