اعضاء هیئت مدیره شرکت دامون زاگرس بروجرد

 

 

حامد شاه پوری ارانی

رئیس هیئت مدیره

 

حسین محمدیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 

مجید بابلیان

عضو هیئت مدیره