شروع پروژه شهریور 1398

آغاز بهره برداری 29 اسفند 1400