دعوت به مناقصه تک مرحله ای
در خصوص جذب پيمانكار تامين نيروي انساني

دعوت به مناقصه دو مرحله ای
در خصوص جذب پيمانكار تامين غذاي شركت
دعوت به مناقصه جذب پيمانكار حمل مواد اوليه (شير خام فرآورده هاي لبني)كارفرما،براساس مسيرهاي اعلامي از سوي كارفرما