تصفیه خانه فاضلاب زاگشیر با بروزترین طراحی اجرا گردیده و ……..