سپراتور خامه گیر

کارخانه شیرخشک صنعتی زاگشیر قصد دارد یک دستگاه سپراتور خامه گیر از طریق مناقصه عمومی خرید نماید.
مقدار ظرفیت 25 تن یا 35 تن میباشد که با توجه به قیمت هنگام خرید تصمیم گیری صورت می پذیرد.
لذا لازم است که قیمت هر دو دستگاه با مشخصات فنی ارائه شده ارائه گردد.